×
×

Vilkår og Betingelser

 

1. GENERELLE VILKÅR

Ved at bruge denne platform, ved at betale det årlige gebyr eller på anden måde gøre brug af de inkluderede tjenester, accepterer kunden at være bundet af disse brugsbetingelser for de inkluderede tjenester (“vilkårene”). Desuden betragtes enhver handling fra Kunden, der specificerer sit ønske om at købe de Inkluderede Tjenester efter at have modtaget disse Vilkår, såsom at sende en indkøbsordre, aktivt samtykke til disse Vilkår.

2. FAKTURERING

a) Faktureringsoplysninger: Alle faktureringsoplysninger er specificeret i den underskrevne kontrakt.

b) Manglende betaling: I tilfælde af, at en faktura bliver forfalden, underretter Pleaz kunden via telefon eller e-mail. Efter at Pleaz har givet besked, har kunden fem arbejdsdage til at betale den forfaldne faktura. Hvis kunden undlader at foretage betalingen inden udløbet af opsigelsesperioden, skal der betales et gebyr for forsinket betaling på 5% af det ubetalte beløb, der skal betales for hver måned, eller et mindre beløb, der kan være det maksimale tilladte beløb pr. Måned efter gældende lov. Pleaz forbeholder sig retten til at suspendere levering af de Inkluderede Tjenester, indtil betaling er foretaget.

3. BRUG AF DE INKLUDEREDE TJENESTER

a) Ejerskab: Pleaz ejer og forbliver eneejer af alle intellektuelle rettigheder, der indgår i de Inkluderede Tjenester oprettet før eller under udførelsen af ​​parterne i denne aftale. Disse rettigheder inkluderer alle opfindelser, patenter, brugsmodelrettigheder, ophavsret, designrettigheder, maskeringsværker, varemærkerettigheder eller knowhow, uanset om de er registreret eller ej.

b) Brugsret: Pleaz giver kunden ret til at bruge de Inkluderede Tjenester på et tilbagekaldeligt, ikke-eksklusivt, ikke-evigt og ikke-overførbart grundlag. Kunden har ingen ret til at beholde eller bruge de Inkluderede Tjenester efter ophør af den oprindelige periode eller en fornyelsesperiode (hvis relevant). Kunden kan kun oprette det antal brugere, der er beskrevet i aftalen. Kunden har kun adgang til de Inkluderede Tjenester for det webstedsdomæne, der specifikt er aftalt med Pleaz. Denne ret inkluderer opdateringer og nye udgivelser af de Inkluderede Tjenester, men ikke nye moduler / tjenester / produkter tilføjet til de Inkluderede Tjenester, hvis ikke specifikt nævnt i denne aftale.

c) Brugsbegrænsninger: Kundens brug af de Inkluderede Tjenester på sådanne websteder er underlagt de Begrænsninger, der er specificeret i afsnit 1. Hvis Kunden overskrider Begrænsningerne, underretter Pleaz Kunden om sådan overskridende brug og diskuterer passende opgraderinger af kundeabonnementet.

Medmindre Kunde og Pleaz udtrykkeligt skriftligt er enige om andet, må de Inkluderede Tjenester kun være tilgængelige på offentlige websteder og kundeintranet (hvis der er aftalt specifikt og særskilt), der ikke indeholder særlige kategorier af følsomme data som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning (EU ) 2016/679 Artikel 9. Kunden har ingen ret til at leje, lease, overdrage, overføre, underlicensere, vise eller på anden måde distribuere eller stille de Inkluderede Tjenester til rådighed for nogen tredjepart, medmindre andet specifikt er angivet i denne aftale. De inkluderede tjenester må ikke (a) bruges til udførelse af tjenester til eller på vegne af nogen tredjepart eller som et servicebureau; (b) modificeret, inkorporeret i eller kombineret med anden software eller oprettet som et afledt værk af en hvilken som helst del af de inkluderede tjenester; eller (c) brugt til ulovligt formål. Kunden må ikke ændre, adskille, dekompilere eller på anden måde omkonfigurere de Inkluderede Tjenester eller tillade nogen tredjepart at gøre det, undtagen som det udtrykkeligt er tilladt ved lov.

4. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

a) Pleaz kan på ingen måde og under ingen omstændigheder holdes ansvarlig/stå til ansvar for skader, hændelser eller lignende forbundet med at bruge platformen.

b) Før du begynder at lave øvelserne, skal du konsultere din læge eller få professionel rådgivning for at forhindre skader og beskytte dit helbred.

c) Hvis du begynder at blive svimmel eller viser anden form for ubehag, mens du følger en guidet øvelse, skal du ikke fortsætte.

d) Forslagene og tips på denne hjemmeside er beregnet som generel vejledning, der kan anvendes i en lang række situationer, selvom det skal forstås, at dette muligvis ikke finder anvendelse i alle tilfælde. Derfor bør disse ikke betragtes som ordinerende anvisninger og skal ikke erstatte sundhedsfaglige vurderinger og anbefalinger.

e) Der skal udvises forsigtighed ved at følge de råd, der gives, hvis der er specifikke sundhedsmæssige overvejelser. Vi anbefaler, at du konsulterer en kvalificeret sundhedsperson / læge for spørgsmål vedrørende din personlige sundhedssituation.

f) Brug af enhver information, der gives på dette websted, er udelukkende på egen risiko. Du skal forstå, at når du deltager i en øvelse, er der risiko for fysisk skade. Hvis du gennem denne platform deltager for at følge en bestemt øvelse, accepterer du at du gør det på egen risiko, at du frivilligt deltager i disse aktiviteter, påtager dig al risiko for at skade dig selv og accepterer at frigive og aflade Pleaz og ethvert firma du er tilknyttet eller ansat af, fra enhver og alle påstande eller årsager til handling, kendt eller ukendt, der stammer fra og eller i forbindelse med brugen af ​​denne platform.

g) Som sådan er hver part ikke ansvarlig over for den anden part for nogen indirekte, speciel, tilfældig, strafskade forårsaget af kundens brug af de Inkluderede Tjenester, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af forretning eller andet tab som følge af denne aftale, selvom det er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Desuden må en parts kumulative ansvar under ingen omstændigheder overstige det gebyr eller den pris, der er aftalt mellem kunden og Pleaz.

5. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

a) For Pleaz: Pleaz repræsenterer og garanterer, at: (i) det har den fulde magt og myndighed til at indgå og udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale; og (ii) de Inkluderede Tjenester vil fungere i det væsentlige som beskrevet i denne aftale i den indledende periode og enhver fornyelsesperiode, forudsat at de bruges i overensstemmelse med aftalen, herunder på de specificerede domæner. Disse erklæringer og garantier er kun til fordel for kunden.

b) For Kunden: Kunden repræsenterer og garanterer, at: (i) den har fuld magt og myndighed til at indgå og udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale; og (ii) den har fuld og juridisk ret eller tilladelse til at vise, videregive, overføre, tildele eller overføre de oplysninger, der er angivet og tilgængelige på de websteder, hvor de Inkluderede tjenester administreres.

c) Ansvarsfraskrivelse: Bortset fra de udtrykkelige erklæringer og garantier, der er anført i Aftalen eller disse Vilkår, giver hver part ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået. Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eller rådgivning fra nogen af ​​parterne skaber en repræsentation eller garanti. Specifikt fremsætter Pleaz ingen garantier med hensyn til brugen af ​​de Inkluderede Tjenester med det formål at sikre Kundens overholdelse af love eller regler.

6. AFSLUTNING AF TJENESTER

a) Ophør uden årsag: I den oprindelige periode eller enhver efterfølgende fornyelsesperiode (hvis relevant) kan hver af parterne opsige denne aftale når som helst for at gøre det lettere ved at give den anden part skriftlig varsel med en varsel på 30 dage og mindst 90 dage før starten på enhver fornyelsesperiode.

b) Ophør med årsag: Uden at påvirke nogen anden rettighed eller retsmiddel, der er til rådighed for den, kan en af ​​parterne opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning i tilfælde af væsentlig overtrædelse fra den anden part. Materiel overtrædelse skal omfatte (i) enhver overtrædelse af betalingsbetingelserne, (ii) enhver væsentlig overtrædelse, som en part ikke har genoprettet inden for enogtyve (21) kalenderdage efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra den anden part, (iii) en handling af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra en part; og (iv) en parts insolvens, likvidation eller konkurs.

7. FORTROLIGHED

Hver af parterne er indforstået med

(a) fortroligt opretholde enhver ikke-offentlig information fra den anden part, hvad enten den er skrevet eller på anden måde, videregivet af den anden part under udførelsen af ​​denne aftale (‘Fortrolig information’)

(b) gøre sit bedste for at beskytte fortrolige oplysninger i overensstemmelse med den samme grad af omhu, som den beskytter sine egne fortrolige oplysninger med; og

(c) ikke videregive den anden parts fortrolige oplysninger til nogen tredjepart, undtagen som svar på en gyldig kendelse truffet af en domstol eller et andet regeringsorgan eller som krævet af loven.

Den modtagende part underretter straks den afslørende part om enhver videregivelse af den anden parts fortrolige information.

8. TILSKUDNING

Denne aftale er bindende for og vil kun gavne parterne. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i denne Aftale, kan ingen af ​​parterne overdrage, overføre, formidle eller besværle denne Aftale eller nogen rettigheder, der er tildelt den uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke (sådant samtykke må ikke med urimelighed tilbageholdes).

9. LOV & TVIST BESLUTNING

Disse vilkår og enhver tvist i forbindelse med de Inkluderede Tjenester eller Kundens brug deraf styres af og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning. I tilfælde af et søgsmål eller sagsøgning, der opstår som følge af eller er relateret til denne aftale, vil domstolene i Danmark have enedømme.

10. FORBINDELSE MED ANDRE DOKUMENTER

Dette dokument udgør en del af aftalen mellem parterne. Ethvert andet standardvilkår inkluderet i ethvert dokument, der leveres af en part til en anden (f.eks. Click-wrap-aftaler og indkøbsordrer), betragtes ikke som aftalt og er ikke bindende for nogen af ​​parterne. Eventuelle ændringer eller modifikationer af denne aftale skal være skriftlige og underskrevet, før de træder i kraft.

11. FORCE MAJEURE

Force majeure-begivenhed betyder enhver omstændighed, der ikke er inden for en parts rimelige kontrol, herunder uden begrænsning:

(a) handlinger fra Gud, oversvømmelse, tørke, jordskælv eller anden naturkatastrofe
(b) epidemi eller pandemi
c) terrorangreb, borgerkrig, civil uro eller optøjer, krig, trussel om eller forberedelse til krig, væbnet konflikt, indførelse af sanktioner, embargo eller afbrydelse af diplomatiske forbindelser
(d) nuklear, kemisk eller biologisk forurening eller sonisk boom
(e) enhver lov eller enhver handling truffet af en regering eller offentlig myndighed, herunder uden begrænsning at pålægge en eksport- eller importrestriktion, kvote eller forbud eller undlade at give en nødvendig licens eller samtykke
f) sammenbrud af bygninger, brand, eksplosion eller ulykke
(g) enhver arbejds- eller handelskonflikt, strejker, industriel handling eller lockouts [undtagen i begge tilfælde af den part, der søger at stole på denne klausul eller virksomheder i samme gruppe som denne part];
(h) manglende opfyldelse af leverandører eller underleverandører [(undtagen af ​​virksomheder i samme koncern som den part, der søger at stole på denne klausul); og
(i) afbrydelse eller fiasko af forsyningsservice.
Hvis en part forhindres eller forsinkes i eller fra at udføre nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne aftale af en Force Majeure-begivenhed (berørt part), er den berørte part ikke i strid med denne aftale eller på anden måde ansvarlig for en sådan fiasko eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​sådanne forpligtelser. Tiden for opfyldelse af sådanne forpligtelser forlænges i overensstemmelse hermed.

Den berørte part skal:

(a) så snart det er praktisk muligt efter starten af ​​Force Majeure-begivenheden, men senest syv dage efter dens start, underrette den anden part skriftligt om Force Majeure-begivenheden, datoen for start, den sandsynlige eller potentielle varighed , og effekten af ​​Force Majeure-begivenheden på dens evne til at udføre nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til aftalen; og

(b) bruge alle rimelige bestræbelser på at afbøde effekten af ​​Force Majeure-begivenheden på opfyldelsen af ​​dens forpligtelser.

Hvis Force Majeure-begivenheden forhindrer eller forsinker den berørte parts udførelse af sine forpligtelser i en sammenhængende periode på mere end otte uger, kan den part, der ikke er berørt af Force Majeure-begivenheden, opsige denne aftale ved at give fire ugers skriftlig varsel til den berørte part.